Catàleg de serveis

 

Les competències municipals

 

Els ajuntaments tenen dos classes de competències, les pròpies, que poden ser exclusives o en concurrència amb altres ens locals, i les atribuïdes per delegació d'altres ens públics. Son competències municipals:

-Seguretat ciutadana

 

-Ordenació dels trànsit de vehicles i de persones en les vies públiques

 

-Protecció civil

 

-Prevenció i extinció d'incendis

 

-Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística

 

-Promoció i gestió del l'habitatge (control de l'habitalitat)

 

-Parcs i jardins

 

-Vies públiques urbanes i rurals

 

-Protecció del medi ambient (contaminació atmosfèrica i sonora, control activitats classificades, protecció d'espais naturals, potenciació i manteniment d'espais verds, eradicació d'abocaments incontrolats i educació ambiental)

 

-Mercats, escorxadors (control del cicle de la carn) i fires

 

-Defensa del usuaris i consumidors garantir la salut, la seguretat i els legítims interessos econòmics dels consumidors)

 

-Protecció de la salubritat pública (higiene dels aliments, desratització, desinfecció i desinsectació)

 

-Participació en la gestió de l'assistència primària de la salut

 

-Cementiris i serveis funeraris

 

-Serveis socials i promoció i reinserció social

 

-Subministrament d'aigua

 

-Clavegueram i tractament d'aigües residuals

 

-Enllumenat

 

-Neteja viària, recollida i tractament de residus

 

-Transport públic de viatgers (Transport públic de viatgers i taxi)

 

-Activitats i instal·lacions culturals, esportives i ocupació del lleure

 

-Turisme

 

-Participació en la promoció de l'ensenyament (manteniment de les escoles públiques i participació en els consells escolars)

 

-Enllumenat públic

 

-Cementiri

 

-Recollida de residus

 

-Neteja viària

 

-Abastament d'aigua

 

-Clavegueram

 

-Accessos al nucli de la població

 

-Pavimentació i conservació de les vies públiques

 

-Control d'aliments i begudes

 

-Parcs públics

 

-Biblioteca pública

 

-Mercats

 

-Tractament de residus

 

-Protecció civil

 

-Serveis socials

 

-Prevenció i extinció d'incendis

 

-Instal·lacions esportives d'ús públic.

 

-Servei d'abastament i depuració d'aigües

 

-Serveis de recollida, tractament i aprofitament de residus

 

-Escorxadors

 

-Mercats i llotges centrals

 

-Transport públic de viatgers

 

 

Així doncs, el capítols d'urbanisme (planejament, gestió i disciplina urbanística, habitatge) obres i serveis locals (neteja viària, recollida, transport i eliminació de brossa, enllumenat públic, abastament d'aigua potable i depuració d'aigües residuals) són l'objecte fonamental de l'activitat dels ajuntaments.

L'Ajuntament també exerceix funcions de dinamització i difusió cultural, mantenint diferents equipaments culturals i procurant pel manteniment del patrimoni històric i artístic. En aquest terreny col·labora a la normalització lingüística.

Hi ha un seguit de activitats on el municipi pot exercir activitats complementàries a les competències pròpies d'altres administracions públiques. Entre les activitats municipals concurrents hi ha:

-Educació

 

-Cultura

 

-Joventut

 

-Esports

 

-Promoció de la dona

 

-Habitatge

 

-Sanitat

 

-Protecció del medi

 

-Ocupació i lluita contra l'atur

 

-Arxius, biblioteques, museus

 

-Conservatoris de música i centres de belles arts

 

-Foment de les estructures agràries i la prestació de serveis d'interès públic agrari.

Menu